ไฮโดรโพนิคส์

ความรู้ทั่วไปเรื่องไฮโดรโพนิคส์

bamboo & Organic Hydroponics
Hydroponic Home kit
การจัดการโรคแมลงและการควบคุมสภาพแวดล้อม
การติดตั้งระบบปลูก
การเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช
การเพาะกล้าผักในฟองน้ำ
ตัวอย่างฟาร์มผักไฮโดรฯ
ระบบปลูกผักไม่ใช้ดิน


ประวัติการปลูกไฮโดรโพนิคส์

ไฮโดรโพนิคสเปนเทคนิคการปลูกพืชรูปแบบหนึ่งโดยไมใชดิน เทคนิคนี้มีมานานแลวโดยเห็นไดจาก “สวนลอยฟา” (HangingGardens) ของพวกบาบิลอน (Babylon) ในอดีต วิธีการปลูกพืชบนผิวน้ํา (floatinggardens)หรือ “สวนลอยน้ํา” (Chinampas)ของชนเผาอัซเทคส (Aztecs) ในประเทศเม็กซิโก การปลูกพืชโดยไมใชดินเริ่มมานานแลว เชนกันในทวีปเอเชียโดยประเทศจีนเปนตัวอยางหนึ่งที่แสดง ใหเห็นถึง การปลูกพืชไฮโดรโพนิคส ในชวงที่มาโคโปโล (MarcoPolo) เดินทางมาถึงประเทศจีน ในชวงประมาณป พ.ศ. 1818 เขาพบสวนลอยน้ําของชาวจีนและไดบันทึกไว้ใน บันทึกการเดินทางของเขา และยังไดมีการบันทึกอักษรภาพของการปลูกพืชในน้ํา โดยไมใชดินในชวงหลายรอยปกอนคริสตกาล ของอาณาจักรอียิปตแหงลุมน้ําไนลจะเห็นบันทึกของชาว อียิปตโบราณไดกลาวถึงกอนหนานี้เปนเวลา หลายรอยปกอนคริสตกาล


การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์หลังบ้าน

สารละลายสำหรับการปลูกพืชไฮโดร

ในการปลูกพืชโดยใชระบบไฮโดรโพนิคส มีความจําเปนที่จะตองใหธาตุอาหาร ในรูปของสารละลายแกพืช จึงตองใชปุยที่มีการละลายน้ําดีมา ละลายน้ําในสัดสวนที่ เหมาะสม หลักในการเลือกใชสารเคมีที่เหมาะสมมีปจจัยที่เกี่ยวของดังนี้
- ความบริสุทธิ์ของปุยหรือสารเคมี
- ความสามารถในการละลายน้ําของสารเคมี
- ราคาของปุยหรือสารเคม